Quantum Islam, Iman, dan Ihsan

513

Ada tiga pengetahuan mendasar dalam ajaran Islam yang sering disebut sebagai rukun agama, yaitu Islam (syari’ah dan ibadah), Iman (akidah), dan Ihsan (akhlak dan tasawuf).

Pengetahuan tentang Islam terdiri dari lima rukun, yaitu membaca dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji (bagi yang mampu).Pengetahuan tentang Iman terdiri dari enam rukun, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar Allah.Sedang pengetahuan tentang Ihsan merupakan buah dari pengetahuan dan pengamalan terhadap Islam dan Iman. Ihsan mewujud dalam bentuk akhlakul karimah, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia.

Inilah pengetahuan asasi yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh setiap muslim. Buku ini membahas tentang Islam, Iman, dan Ihsan dengan lebih menekankan pada tataran aplikasi. Karena pada tataran aplikasi inilah yang menjadi titik lemah kita. Buku ini mengupas Islam, Iman, dan Ihsan lebih pada tataran aplikasi.

BAGIKAN